huisartsenpraktijk

logo therapeuticum lemminkainen

Therapeuticum Lemminkäinen

Therapeuticum Lemminkäinen
Noorderhaven 32
9712 VK Groningen
Spoed (050) 314 56 72
Telefoon (050) 312 40 52
Fax (050) 312 76 20
routebeschrijving
privacyreglement

privacyreglement Huisartsenmaatschap Therapeuticum Lemminkäinen

Dit privacyreglement is opgesteld om zeker te stellen dat de medewerkers van de Huisartsen Maatschap Therapeuticum Lemminkäinen zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Het reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens die in een bestand zijn of worden opgenomen.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat uw patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld:

 • Elke medewerker die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis neemt van patiëntgegevens is gehouden aan geheimhouding.
 • Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is om verantwoorde zorg te kunnen leveren.
 • Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk. Toegang tot deze bestanden kan alleen verkregen worden met een wachtwoord.

De patiëntgegevens worden op zorgvuldige wijze verwerkt en alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins. De doeleinden kunnen zijn:

 • gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing en overdracht).
 • gebruik ten behoeve van de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering.
 • andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • de patiënt heeft voor de verwerking mondeling of schriftelijk toestemming verleend.
 • verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt.
 • verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.
 • verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van de patiënt.

Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • verwerking geschiedt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverling voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is.
 • verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.
 • een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert.
 • de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Elke patiënt heeft de volgende rechten:

 • De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.
 • De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens. De praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor een redelijke vergoeding vragen.
 • De patiënt kan verzoeken om een aanvulling en|of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en|of feitelijk onjuist zijn.
 • De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.
 • Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter beschrming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en|of in geval bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.
 • Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de Klachtencommissie Therapeuticum Lemminkäinen.
 • Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Huisartsenmaatschap Therapeuticum Lemminkäinen
S.I. Karwowski, huisarts
R.M.B. van Zijl, huisarts.

actueel